tisdag 21 oktober 2014

Parallella universum?

Det var rätt så många år sedan,  som jag intresserade mig för teorierna om parallella universa. En del gamla inlägg i denna blogg berör detta ämne,  och de var väl överlag ganska skeptiska till idén. Men ett avsnitt av Filosofiska Rummet tillförde faktiskt en del för mig nya aspekter till ämnet.

Utgångspunkten för samtalet var Max Tegmarks bok "Vårt matematiska universum". Både strängteoretikern Ulf Danielsson och författaren Helena Granström hade en del, som jag tycker, goda invändningar mot Tegmarks teser.

Ulf Danielsson var visserligen ganska  positiv till flervärldsteorierna. Strängteorins nuvarande ståndpunkt är att det finns ett oerhört stort antal "möjliga världar" med  olika naturkonstanter.  Den kosmologiska "inflationsteorin" säger att det tidiga universum expanderade extremt snabbt, och det uppstod nya "universa" utan kontakt med varandra .  Nyligen har inflationsteorin tyckts bekräftats genom satellitobservationer av "vårt" tidiga Universum. Inflationsteorin förklarar enligt Ulf Danielsson hur strängteorins "möjliga världar" förverkligades genom inflationen.

Men vad menas egentligen med "parallella universa"? För lekmannen är ju Universum samma sak som "allt som finns", men Max Tegmark förklarade i programmet att för fysikerna betyder universum "den del av världen som vi kan observera". Då ljushastigheten inte är oändligt stor så finns det en gräns bortom vilken vi inte kan nå med våra teleskop.

Max Tegmarks argument i programmet för att det skulle finnas parallella universa med helt andra egenskaper än vårt, tycker jag var rätt svaga. Han upprepade gång på gång att mänskligheten flera gånger tvingats konstatera att världen var mycket större än vad man trodde tidigare. Kedjan av planetsystem, vintergata, andra galaxer o.s.v. kan tyckas"naturligt" ge upphov till idén om andra "universa" i ett Kosmos, som kanske är oändligt stort.

Idén om ett oändligt universum, som Einstein tycktes ha torpederat med sin allmänna gravitationsteori, vilken medgav ett begränsat universum, tycks ha fått ett uppsving igen. Och då har vi kommit in på sådana filosofiska frågor, "antinomier", som Kant behandlade i "Kritik av det rena förnuftet".

Filosofiska frågor tangerades även på andra sätt i "Filosofiska rummet". Medan Ulf Danielsson inspirerad av Kant (?) trodde att matematikens enorma framgångar i fysiken beror på att människan är en varelse som på något sätt är konstruerad för att tänka matematiskt, så ansåg Max Tegmark att världen är matematisk! Och då den är matematik så är det ju intealls konstigt att matematiken kan beskriva den på ett så förbluffande exakt sätt.

Det hade varit intressant om deltagarna hade fördjupat sig lite mer i denna fråga. Vad menar Tegmark egentligen med att världen är matematik? De "matematiska strukturerna" upptäcks enligt honom - man "hittar inte på" dem. Men var finns dessa strukturer:  i en annan platonsk "idévärld"? (I en av de första inläggen på denna blogg diskuterade jag frågan om var  talet 2 "finns", och anslöt mig närmast till Aristoteles materialistiska syn på saken.)

Ett argument Tegmark hade för sin tes var att en elektron kan beskrivas med ett fåtal siffror, t.ex. storleken på dess laddning  och "spin".  Några andra egenskaper har elektronen inte!

 Men gör sig inte Tegmark då skyldig till ett pinsamt enkelt misstag: laddning och spin är "kvalitativt" olika egenskaper. I grundskolans fysikundervisning fick vi ju lära oss att en fysikalisk storhet består både av ett tal och en enhet (t.ex. kg, ampere, volt o.s.v.).

Diskussionen i programmet om den populära nutida "flervärldstolkningen" av kvantmekaniken var  också värd att lyssna på. Hur ska man uppfatta den grundläggande Schrödingerekvationen? Handlar den om sannolikheter för var en partikel ska observeras? Eller ska den tolkas som att en partikel faktiskt finns på fler ställen än ett samtidigt? Både Ulf Danielsson och Helena Granström tyckte jag hade en mer sansad uppfattning än Tegmark i denna fråga.

5 kommentarer:

 1. Angående Tegmarks misstag så skulle man kunna hävda att om strängteorin i någon tappning är korrekt så är spin och laddning egentligen kvalitativt vibrationer i en supersträng. Beter sig strängarna matematiskt så är universums beståndsdelar matematiska.
  Men samtidigt blir det svårt att motbevisa Kants tes att detta beror på att vi upplever universum så som vi gör. Samtidigt som tingen i sig borde ha något gemensamt med vår upplevelse av dem?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man måste väl skilja mellan påståendet att universum består av matematik och påståendet att universums beståndsdelar beter sig i enlighet med matematiska samband? Det senare påståendet är okontroversiellt - i varje fall efter Galileo och Newton.

   Men vad jag förstått så anser Tegmark att matematiska strukturer och samband existerar "i sig", självständigt, i olika "matematiska världar". Och det är en absurd ståndpunkt enligt min mening.

   En elektrisk laddning kan ha en viss storlek, som kan beskrivas matematiskt med ett tal. Men detta tal existerar knappast på egen hand, utan det uttrycker en mätbar egenskap hos laddningen. Och den mätningen kan vara komplicerad förstås och inbegriper säkert både mätningar av tider och avstånd mellan fysiska partiklar. Man kan alltså knappast "tänka bort" det fysiska ur fysiken...

   Det är tänkbart att Tegmark tänkt på den gamla distinktionen mellan primära och sekundära kvaliteer. En elektron kan beskrivas med några tal för laddning, spinn m.m., men man kan inte säga att den är röd eller hur den luktar. Och så kan det ju vara, men ändå är spinn och laddning olika saker som existerar objektivt, och kan inte reduceras till rena tal.

   Radera
 2. Nervsystemets roll är att "böja" tid mha oändliga reflexloopar av in->ut, så att man med tiden lär sig att förutse saker, dvs skapa en modell av den verklighet man har medel att uppfatta. Matematiken känns för mig som som en bra metamodell av vår uppfattning av verkligheten. Matematik är inte verkligheten, men är bra på att hjälpa till att förutsäga den. Det hade dock inte kunnat ske utan att vi själva kunnat göra det först, och borde kanske på den basisen kunna klassas som ett underfenomen till medvetandet. Men i det enklaste är väl matte mest kategoriseringar/grupperingar, och då allt går dela upp och kvantifiera på många unika sätt (än fler överlappande) så är det kanske bara en definitionsfråga om världen är matematisk eller inte?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Matematik skulle kunna definieras som en särskild typ av beskrivning av företeelser. Ofta tänker man på att man matematiskt beskriver den kvantitativa sidan av verkligheten. En (mindre radikal) tolkning av Tegmarks tes vore att påstå att allt som finns kan beskrivas i kvantitativa termer. Men även då skulle han ha fel, tror jag - kvantitet och kvalitet hänger ihop och den ena sidan kan inte tänkas bort.

   Nu finns det mer än kvantiteter och tal i matematiken. Man kan t.ex. beskriva strukturer och formella samband. Men även då tror jag att man missar något - t.ex. det vi kallar innehåll.

   Radera
 3. Ja, vad menar Tegmark? Jag håller på och läser boken (har bloggat en del om den), men har svårt att avsluta den. Jag finner slutsatserna absurda. Ett oändligt antal kopior av allting, inklusive mig. Jag tror mer på en logisk vurpa någonstans.

  SvaraRadera