måndag 15 februari 2010

Marx om den historiska materialismen

Följande citat är hämtat ur avsnittet om "arbetsräntan" i kapitlet om"Den kapitalistiska jordräntans uppkomst" i band 3 av "Kapitalet". Frågan är om marxismens syn på den historiska materialismen formulerats mer klargörande än här.

"Den specifika form, i vilken de direkta producenternas merarbete pumpas ut, bestämmer hur den relation mellan herre och dräng är som växer fram ur själva produktionen och i sin tur återverkar bestämmande på denna. Men hela utformningen av den ekonomiska samfällighet som växer fram ur själva produktionsförhållandena grundar sig på denna relation och därmed är också dess specifika politiska gestalt given. Det är alltid det direkta förhållandet mellan produktionsbetingelsernas ägare och de verkliga producenterna - ett förhållande vars tillfälliga form alltid på ett naturligt sätt motsvaras av arbetsmetoderna och därmed den samhälleliga produktiviteten på ett visst utvecklingsstadium - som avslöjar den innersta hemligheten, den förborgade grundvalen för hela samhällsbyggnaden och därmed också den motsvarande politiska formen för förhållandet mellan härskare och behärskade, kort sagt, den vid varje tillfälle existerande specifika statsformen. Detta hindrar inte att samma ekonomiska bas - till huvudbetingelserna densamma - genom otaliga, olika empiriska omständigheter, naturbetingelser, rasförhållanden, utifrån kommande historiska inflytelser osv., kan uppvisa oändliga variationer och graderingar, som man bara kan förstå genom att analysera dessa empiriskt givna omständigheter."

Filosofiskt uttryckt kan man säga att Marx här beskriver förhållandet mellan nödvändighet och tillfällighet. "Det nödvändiga" i historiska samhällen är den inre hemligheten som finns under ytföreteelserna, och som bara kan upptäckas genom vetenskaplig forskning. Men för en fullständig beskrivning krävs att man också undersöker de "empiriskt givna omständigheterna", d.v.s. "det tillfälliga".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar