onsdag 26 augusti 2009

Dialektisk materialism

Den mest lovande ansatsen till icke-religiös filosofisk helhetsuppfattning om verkligheten, ges enligt min mening av den dialektiska materialismen. Man skulle kunna beskriva den som en kombination av upplysningstidens materialism och Hegels dialektiska logik. Att sy ihop dessa två delar är inte lätt, och det är antagligen därför som den dialektiska materialismen egentligen ännu inte existerar, utan är fortfarande mest ett projekt.

Den gamla sortens materialism brister när den säger att det enda som finns är atomer som rör sig i tomrummet. Uppenbarligen är t.ex. djur mer än en samling atomer. Marxister brukar grovt dela in verkligheten i natur, mänsklig historia och tänkandet. Det sker en utveckling på alla dessa tre områden. Människans tänkande avspeglar naturen och historien, men människan skapar också historia och omvandlar naturen. Hegel utgick ju istället från tänkandet som det primära.

Efter Friedrich Engels beskrivning i boken "Anti-Dühring" samt de populärt skrivna artiklarna om naturens dialektik, har det inte hänt så mycket. Det finns en hel del som är bra i dessa skrifter. Men det finns ett antal tveksamma formuleringar, som blivit dogmer i den marxistiska traditionen. Engels plockade t.ex. ut några "godbitar" ur Hegels Logik och förklarade dem vara någon sorts dialektiska "lagar" som skulle gälla generellt: "lagen" om kvantitetens övergång i kvalitet och "lagen" om negationens negation.

Samtidigt som Engels var noga med att skilja mellan hypoteser och bevisade teorier inom vetenskaperna så hade han bestämda metafysiska ståndpunkter. Han slog fast att rörelse inte är en egenskap hos materien utan en existensform för den. Begreppet rörelse utvidgades kraftigt och kom att innefatta t.o.m. tänkandet.

En viktig fråga som skulle behöva utredas är förhållandet mellan materialismen och dialektiken. Hur kan man säga att allt är materia i rörelse samtidigt som medvetande och materia sägs vara motsatser som förenas i den mänskliga praktiken? Är den dialektiska materialismen en form av "svag dualism"?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar