måndag 16 mars 2009

Är röda rosor röda? Del 1

John Locke anses vara den som först fastställde skillnaden mellan primära och sekundära egenskaper hos tingen. De primära egenskaperna såsom form, storlek, vikt och temperatur är egenskaper som tingen har i sig själva, oberoende av våra sinnesorgan. Till skillnad från färger, smaker och lukter som beror av våra sinnen.

En vanlig åsikt är att säga att t.ex. den röda färgen bara finns i vår upplevelse. Det finns inga färger i naturen! För de idealistiska filosoferna finns det ingen natur överhuvudtaget, men dem kan vi bortse från här, även om de paradoxalt nog utnyttjar vetenskapen för att förneka dess resultat. För de empiristiska filosoferna däremot fanns det något i föremålen som orsakade färgförnimmelserna. Olika föremål reflekterar ju olika våglängder och då uppstår det skillnader som gör det möjligt för hjärnan att framkalla olika färgupplevelser. Det är naturligt att dra slutsatsen att den mentala upplevelsen av rött skiljer sig helt från den "röda" egenskapen hos föremålet. Men det kanske är en förhastad slutsats. Röda föremål kanske verkligen är röda, precis som vi upplever dem! Hjärnan kanske på något sätt lyckas rekonstruera inte bara former utan även färger!

Galilei ansåg att fysiken är matematisk till sin natur och därför kan bara det som kan uttryckas matematiskt, såsom former och rörelse, beskrivas av fysiken. De subjektiva upplevelserna bör naturvetenskapen helt enkelt bortse från. Denna inskränkning måste då leda till slutsatsen att den matematiska naturvetenskapen inte behandlar hela den verklighet vi erfar. Då kan man givetvis inte bekräfta att färgkvalitéer finns hos föremålen. Men inte heller förneka det - man har ju utgått från att det är så!

Det har faktiskt funnits filosofer som har försvarat det sunda förnuftets syn, att röda föremål är röda. G E Moore var en sådan. Men han hade problem att försvara sig mot argument som redan fördes fram under antiken av skeptiska filosofer. Föremål ser ju olika ut beroende på vilken vinkel man ser dem från. Upplevd form och färgnyans skiftar ju. Så en viss grad av subjektivitet hos våra sinneserfarenheter kommer man aldrig ifrån. Ändå kan jag inte se att dessa argument vederlägger vardagsföreställningen att röda rosor är röda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar